görevlerimiz

İÇ TİCARET İŞLERİ ŞUBESİ
 
 

 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,
 • Genel kurul toplantı Tutanak ve Belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkez Sicil Sistemine aktarmak,
 • Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürüne bilgi verilecek)
 • Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,
 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin mülkiyet edinme vb. işlemleri yürütmek,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

KOOPERATİF VE ESNAF İŞLERİ ŞUBESİ 
 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu esnaf ve küçük sanatkarlar yasaya göre odaların genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Esnaf ve Tacir Ayrımı Komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkar işlemlerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, ARGE, istihdam, enerji vb. ekonomik faaliyet bilgi ve verileri esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarların iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak,izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek,(Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalar ve programlar yapmak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • Kooperatiflerin Yevmiye Defteri kapanışlarına ilişkin işlemleri takip etmek ve yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu işlemlerini yapmak,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Ön incelemeye alınan kooperatiflerin yönetici, denetici ve ilgililerinden bilgi ve belge isteme işlerini yapmak,
 • Bakanlık tarafından ön inceleme sonucu duyurusunun yapılması istenilen bilgiler ile talimatları ilgili kooperatiflere duyurmak,
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak ve uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, Kooperatif kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ARGE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatifin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

TÜKETİCİ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİM VE HAL İŞLERİ ŞUBESİ
 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • Toptancı Halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve Pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
 • Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek,
 • Üreticilerle kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek,
 • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı ile lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici sorunları hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
 • Tüketici sorunları il hakem heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
 • Tüketici şikâyetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Garanti muafiyet ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak,
 •  Piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak  ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek,
 • Tüketici sorunları il hakem heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
 • Tüketici kanunuyla ilgili cezaların oluşturulması tahsili ve takip işlerini yapmak,
 • İdari para cezalarına karşı açılan davalarda ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • Belediyelerce yapılan etiket denetim formlarını düzenleyerek üçer aylık dönemler halinde bakanlığa göndermek,
 • İl ve ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerinin dönem raporlarını hazırlayarak bakanlığa göndermek,
 • Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,